Bestuursrecht

Bent u op zoek naar een specialist met ervaring op het vakgebied van Bestuursrecht,
dan is Van Veenendaal Advies de juiste keuze.

Bestuursrechtelijk Adviesbureau VVA

Specialist omgevingsrecht Johan van Veenendaal houdt zich vanaf 1993 bezig met de fysieke woonomgeving in verschillende functies bij een lokale overheid. Sinds april 2013 werkt hij bij een omgevingsdienst als juridisch adviseur bezwaar- en beroep en adviseert hij binnen het omgevingsrecht. Zijn specialisatie ligt vooral op de vakgebieden bouwen, wonen en ruimtelijke ordening.

Wat is bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Dit is het legaliteitsbeginsel.

– WABO-omgevingsvergunningen
– Bestemmingsplannen
– Bouwvergunningen
– Planschade
– Milieuvergunningen
– Bestuursdwang / dwangsommen
– Geschillen met de RDW
– Overige ruimtelijke ordening
– Schadevergoeding rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
– Horeca exploitatievergunningen
– Wet BIBOB
– Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
– Illegale kamerverhuur/overlast wonen (Huisvestingswet)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.
In de Awb staan verschillende soorten besluiten: Het bekendste besluit is de beschikking. Dit is een beslissing in een bepaald geval. Bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering. In het bestuursrecht staat ook het besluit van algemene strekking. Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld is het vaststellen van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk.

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Een procedure in het bestuursprocesrecht kan als volgt worden beschreven. Voordat het bestuursorgaan overgaat tot het nemen van een besluit, zal er onderzoek moeten plaatsvinden. Dit is de voorbereidingsfase. In sommige gevallen is deze voorbereidingsfase een formele fase van het besluitvormingsproces (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Na onderzoek van het bestuursorgaan komt het besluit tot stand (het besluit in primo). Indien men het hiermee niet eens is staat in de regel ofwel bezwaar open, ofwel administratief beroep. Administratief beroep komt vooral voor bij Mulderfeiten, en is voor de rest een figuur die steeds zeldzamer wordt. Tegen besluiten die door middel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zijn voorbereid moet direct beroep bij de rechter worden ingesteld. In de bezwaar- of administratief beroepsfase wordt overgegaan tot heroverweging van het bestreden besluit. Naar aanleiding van deze heroverweging wordt bekeken of het bezwaar of administratief beroep (deels) gegrond, dan wel ongegrond is. Dit wordt vastgesteld in een besluit. Is men het met dit besluit niet eens, dan kan daartegen beroep bij de rechter worden ingesteld.

De procedure bij de rechter eindigt met een uitspraak. In de meest gevallen staat tegen deze uitspraak hoger beroep open bij – afhankelijk van het soort besluit – de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In sommige gevallen kan geen hoger beroep worden ingesteld. Dit omdat ten aanzien van bepaalde besluiten slechts beroep kan worden ingesteld bij de hierboven gespecificeerde hoogste rechtscolleges. Zij spreken in die gevallen recht in eerste en enige aanleg.

Na de uitspraak van de (hoger beroeps)rechter is het geschil nog niet ten einde. Indien de rechter het beroep gegrond verklaart, volstaat hij in de meeste gevallen met een vernietiging van het bestreden besluit. Dit houdt in de meeste gevallen in dat het bestuursorgaan opnieuw tot heroverweging van het besluit in primo overgaat. Tegen de uitkomst van deze heroverweging kan weer beroep worden ingesteld.

Een belangrijk kenmerk van het bestuursprocesrecht is dat burgers geen advocaat nodig hebben om te kunnen procederen (dit in tegenstelling tot het burgerlijk procesrecht). De praktijk leert dat het zo ingewikkeld is, dat de burger toch vaak genoodzaakt is om een advocaat te nemen.

Ingaande 1 oktober 2011 zijn de bestuurssectoren van de rechtbanken overgegaan op NZB; Nieuwe Zaaks Behandeling. In die vorm van behandeling zal de rechter vaak ook kijken naar de niet juridische aspecten van het geschil. Hij zal proberen boven water te krijgen wat partijen nu wezenlijk verdeeld houdt. NZB heeft bij sommige rechtbanken mogelijk ook bijgedragen tot vertraging in de behandeling van beroepen, aangezien bij NZB de rechter per zaak meer tijd neemt.

Advies op het gebied van Bestuursrecht

Bent u op zoek naar een specialist met ervaring op het vakgebied van Bestuursrecht, dan is Van Veenendaal Advies de juiste keuze. Met een planmatige en systematische aanpak staat VVA burgers en bedrijven bij op het gebied van bestuursrecht.

Van Veenendaal Advies is een bestuursrechtelijk adviesbureau dat u bijstaat op het moment dat u bijvoorbeeld bezwaar wilt aantekenen tegen een omgevingsvergunning of wanneer u bent aangeschreven door een bestuursorgaan. Wij bieden u de helpende hand en maken u wegwijs. Het bepalen van de strategie gebeurt in goed overleg met u. Wij behartigen uw belangen, voeren namens u overleg en zo nodig ook procedures bij bestuursorganen (bedenkingen, zienswijze, bezwaar) en bij rechtbanken en raad van state (beroep, hoger beroep).

Advies nodig?

Wij bieden u de helpende hand met bestuursrecht!